WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO PDF - do pobrania

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO DOC - do pobrania

 W 2024r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych realizuje zadanie w zakresie przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i będzie wypłacony jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.
- Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 30 kwietnia 2024 r., wnioski złożone po 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.
- Kryteria dochodowe przy dodatku osłonowym:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego - 2100 zł miesięcznie,
 • w gospodarstwie domowym wieloosobowym – 1500 zł na osobę miesięcznie,
 • w sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria, dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20 zł,
 • aby ustalić sytuację dochodową gospodarstwa domowego podstawą obliczenia dochodu gospodarstwa domowego jest rok 2022.

- Dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi:

 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

- Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. W takim przypadku dodatek przysługuje w wysokości:

 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Wnioski należy składać osobiście w pokoju nr 1 lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Więcej informacji pod numerem 14 682 62 04.