Teren działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych obejmuje następujące miejscowości:

 • Grzybów;
 • Izbiska;
 • Jamy;
 • Kawęczyn;
 • Kosówka;
 • Piątkowiec;
 • Przebendów;
 • Wadowice Dolne;
 • Wadowice Górne;
 • Wampierzów;
 • Wierzchowiny;
 • Wola Wadowska;
 • Zabrnie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną na podstawie Uchwały Nr XIII/41/90 Rady Gminy w Wadowicach Górnych z dnia 27 kwietnia 1990r. w sprawie powołania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych w celu wykonywania zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej, w szczególności polegającej na umożliwieniu osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka; zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych prowadzi także sprawy z zakresu:

 • świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, Karty Dużej Rodziny;
 • realizacji zadań zgodnie ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • wydawania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób ubiegających się o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należących do gminy;
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, okresowych i stałych;
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • przyznawania i wypłacania stypendiów i zasiłków szkolnych zgodnie z ustawą o systemie oświaty;
 • prowadzenia postępowania i przygotowywanie decyzji w sprawach dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • prowadzenie zagadnień dotyczących profilaktyki ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej i zwalczania chorób zakaźnych oraz promocji zdrowia.

W ramach struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonują:

 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;
 • Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.