Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach Górnych realizuje program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 przyjęty Uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz.1007). Celem Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 jest zapewnienie pomocy i ograniczenia zjawiska niedożywienia: dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, oraz osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, samotnych, chorych lub niepełnosprawnych.

Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • posiłku (GOPS realizuje posiłek w formie obiadów w placówkach oświatowych),
  • zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z programu mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

  • 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej;
  • 1200,00 zł dla osoby w rodzinie.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: Link do strony